vakmanschap voor professionals


Vakmanschap is ontwikkeld door Derwish Advice in samenwerking met haar partners: antropologen, criminologen, psychologen, ervaringsdeskundigen en politiemensen.

Opleiden & trainen


Vakmanschap bestaat uit verschillende sociaal-maatschappelijke onderwerpen die te maken hebben met de werkzaamheden van u als professional. Omdat de werkinhoud niet altijd hetzelfde hoeft te zijn voor de professional kijken we graag mee wat de persoonlijke wensen en behoeften van u of van uw organisatie zijn. U bepaalt dus mee welke onderwerpen u wilt terugzien en voor hoe lang. Dit werken we uit zodat we maatwerk kunnen leveren tijdens deze trainingsdagen. Zo hebben wij in samenwerking met de Politieacademie een op maat gemaakte opleiding van 10 dagen ontwikkeld. Deze opleiding is zeven jaar lang afgenomen door de Politieacademie. Het doel van Vakmanschap is om professionals theoretische en praktische ondersteuning te bieden bij het (verder) ontwikkelen van hun competenties die nodig zijn in een mondiale professionele werkomgeving. Op deze wijze zullen professionals beter toegerust zijn in de uitvoering van hun werkzaamheden.


Werkwijze


Vakmanschap wordt competentiegericht aangeboden. Het competentiegericht opleiden en trainen is belangrijk om de kwaliteiten van de deelnemende professionals te ontwikkelen, passend bij de behoeften van de eigen organisatie en passend in de omgeving waarin zij werkzaam zijn. Vakmanschap kent een brede variatie aan werkvormen. De deelnemende professionals worden vanuit hun eigen perceptie aan het werk gezet. Er is ruime aandacht voor supervisie, intervisie en collegiale consultatie.


Competentiegericht


De volgende competenties staan centraal:

  • Persoonlijkheid, houding en gedrag: motivatie, flexibiliteit en culturele empathie
  • Kennis: cultureel zelfbewustzijn, kennis hebben van gebruiken, normen en waarden
  • Vaardigheden: sociale, perceptuele en communicatieve vaardigheden

Trainingsaanbod Vakmanschap


Klik hieronder om ons trainingsaanbod te bekijken.

Pluralisme

Het ‘pluralisme’ is een theoretisch denkkader en het accepteert dat verschillende culturen naast elkaar bestaan, zonder de verschillen tussen die culturen te ontkennen. Bij het pluralisme gaat het om participeren. Er wordt uitgegaan van wederkerigheid, respect voor de individuele identiteit, democratische vrijheidsbeginselen en een scheiding tussen kerk en staat.

Wat kunnen wij voor u betekenen:

De deelnemende professionals zullen kennis opdoen van het pluralisme en hoe zij het pluralistische gedachtengoed als grondslag kunnen gebruiken voor hun (professioneel) handelen.

De deelnemers gaan ook oefenen met het pluralisme. Zij gaan in subgroepen verschillende casuïstiek voorbereiden en presenteren en weten daarbij oplossingen aan te dragen vanuit een pluralistisch gedachtengoed. Andere leerdoelen zijn: begrijpen dat je rekening dient te houden met opvattingen en met de belevingswereld van de ander, begrijpen dat dialoog en dynamiek belangrijk is in de beroepspraktijk.

Stereotypen en vooroordelen

Verschillen in taal, de wijze van communiceren en de verschillende interpretaties van begrippen kunnen nogal eens tot miscommunicatie leiden. Uit onderzoek blijkt dat overheidsambtenaren moeite hebben met het communiceren met mensen die een andere cultuur of levenswijze hebben, dan die van henzelf. Uit onderzoek blijkt ook dat communicatie wordt bepaald door de culturele identiteit die partijen aan elkaar toekennen en niet zo zeer door cultureel verschil.

Wat kunnen wij voor u betekenen:

Knelpunten in communicatie zitten in taalproblemen, lichaamstaal, achterdocht, omgangsvormen en verwachtingspatronen.

Door middel van casuïstiek, experimenten en rollenspellen zullen de thema’s vooroordelen en stereotypen worden besproken. Voor de deelnemende professionals betekent dit: weten om te gaan met de centrale waarden in diverse culturen, kunnen waarnemen, denken en handelen vanuit diverse achtergronden, inzichten verkrijgen in de culturele bagage en codes van hem/haarzelf en van anderen.

Macht, invloed en perceptie

Tegenwoordig leven wij in een angstmaatschappij. Nederland wordt bestuurd door middel van veiligheid. De overheid spreekt van een participatiemaatschappij. Wat betekent dit voor ons als persoon? Wat betekent dit voor u als professional? Wat vinden we relevant en wat willen we eigenlijk niet horen? Deze vragen hebben te maken met macht, invloed en perceptie.

Macht en invloed zijn begrippen die veel met elkaar te maken hebben. Toch blijkt het een moeilijke zaak om te bepalen hoe zij zich verhouden. Machtsuitoefening speelt zich af op alle niveaus van de samenleving. De Nationale politie wordt inmiddels nog meer gestuurd en beïnvloed door de politiek. De politiek gebruikt macht en invloed om de eigen (politieke) belangen veilig te stellen. Is dit tegenstrijdig met de politie ethiek? Kan de diender en wetshandhaver zijn en haar politietaak zonder scrupules uitvoeren?

Met perceptie wordt bedoeld de kloof tussen beeldvorming, werkelijkheid en de gepercipieerde werkelijkheid. Hoe verhoudt zich dit ten opzichte van het politievakmanschap? Is dit wel nodig in onze huidige diverse en complexe samenleving? Hoe gaat de professional van de 21e eeuw hiermee om?

Wat kunnen wij voor u betekenen:

Op deze dag worden de cursisten geconfronteerd met hun eigen percepties, intra-persoonlijke conflicten en hoe zij zelf omgaan met macht en invloed. Door wetenschappelijke theorieën te koppelen aan praktijksituaties en persoonlijke ervaringen, ontstaan er nieuwe inzichten bij de cursisten.

Netwerken en relaties

De complexiteit van onze samenleving vereist van de overheid en de semi overheidsinstanties een inclusieve wijze van kijken, duiden en doen. De vraag is hoe komen de overheidsinstanties tot deze werkwijze? Via het opbouwen, onderhouden en versterken van de relatie met de interne en externe netwerken kan de inclusieve effectiviteit en kwaliteit van deze instituties verhoogd worden. Middels netwerken ontstaat er een verbinding tussen de institutionele wereld en de samenleving.

Wat kunnen wij voor u betekenen:

Voor een overheidsorganisatie als de politie levert verbinding met netwerken kennis, cultureel begrip, informatie en maatschappelijke sensitiviteit op. Dit zijn allemaal belangrijke bouwstenen voor een effectieve en kwalitatieve uitvoering van de politietaak.

Tijdens deze training staan kennis over de culturele diversiteit van de samenleving en de meerwaarde voor de politietaak centraal.

Verder krijgen cursisten inzichten in onderdelen van netwerkmanagement: zij leren welke soorten netwerken er bestaan en welke netwerkstrategieën zij kunnen toepassen. De cursisten leren de spelregels kennen van netwerkmanagemeent. Ook leren zij omgaan met spanningen tussen hiërarchie en netwerk. Dit is nodig, maar ook handig om vruchtbaar advies te kunnen uitbrengen.

Omgaan met radicalisering

Thema’s als terrorisme en radicalisering beheersen de media en het politieke en maatschappelijke debat.

Nieuwsberichten over Syriëgangers of aanslagen maken veel indruk en zijn het gesprek van de dag. Wat is de invloed van de media? Hoeveel invloed heeft dit op jou? Wat is radicalisering nou precies en hoe is dit te plaatsen in de context van onze samenleving? Wat maakt afreizen naar het Kalifaat van ISIS soms zo aantrekkelijk en hoe kan jij, als professional, hierop reageren?

Wat kunnen wij voor u betekenen:

Je krijgt een inleiding in de historie en ontwikkeling van radicalisering. De nadruk ligt hierbij op je eigen perceptie en referentiekader. Je leert wat Nederlandse jongeren aantrekt in een terroristische organisatie als ISIS. Je gaat in gesprek over casuïstiek en mag je vragen stellen aan een bijzondere gastspreker.

Aan het einde van de dag vertrek je met nieuwe vaardigheden zoals cultureel zelfbewustzijn, kennis over ideologie en religie en een handelingsperspectief voor je dagelijkse werkpraktijk.

Angst voor jihadisme en terrorisme

De trainingsdag staat geheel in teken van jihadisme en terrorisme.

Wat kunnen wij voor u betekenen:

Een bekende Nederlandse hoogleraar, rechtsgeleerde en islamoloog verzorgt een lezing over religie en veiligheid aan de hand van de hedendaagse, politieke Islam, en legt uit wat dit voor onze samenleving betekent, en of de samenleving terecht bang moet zijn voor de Islam. De cursisten worden op verhalende wijze meegenomen achter de schermen van religie en veiligheid en wat de betekenis hiervan lijkt te zijn voor onze samenleving.

In de tweede deel wordt de nadruk gelegd op het (niet of niet tijdig) delen van informatie in het kader van de bestrijding van (internationaal) terrorisme in Nederland en daarbuiten; het beïnvloeden en analyseren van menselijk gedrag en de rol van de afzonderlijke politiefunctionaris in dit proces; de afzonderlijke waarde van de inlichtingensensoren die de organisatie ter beschikking staan; en op patroonanalyse en ‘Indicator en Warning’ (I&W) als voorname instrumenten voor inlichtingenanalyse en het creëren van voorspellend vermogen. De inlichtingencyclus in relatie tot de dagelijkse politiepraktijk is hierin leidend en zal middels (historische) praktijkvoorbeelden worden voorzien van ‘beeld en geluid’.

De gastspreker is een voormalig defensiemedewerker met nationale en internationale ervaring op het gebied van strategische en operationeel-tactische inlichtingen.

Jeugd en maatschappij

De trainingsdag wordt verzorgd door een bekende en zeer gewaardeerde criminoloog en cultureel antropoloog.

Wat kunnen wij voor u betekenen:

De cursisten doen inzichten op in historische en culturele aspecten die van betekenis zijn in de wereld van de grenzeloze generatie. Dit is de benaming voor de jeugd. Jeugdcultuur is een fenomeen van alle tijden. Met name na de Tweede Wereldoorlog is de jeugdcultuur een ‘culturele’ expressievorm geworden, een bepaalde stijl die als passend wordt gezien bij adolescentie. De adolescentie is een belangrijke periode voor het vormen van de eigen identiteit.

Vanuit criminologisch perspectief wordt de grenzeloze generatie verder onder de loep genomen. Er wordt geprobeerd de jeugd te kunnen begrijpen. Daarnaast kijken we naar de achtergronden van vooral (criminele) probleemjongeren en naar de mogelijke manieren van omgaan met deze jongeren.

Selectief politieoptreden

Selectief politieoptreden is niets nieuws. Vaak wordt er op basis van profielen selectief opgetreden. Zo is etnisch profileren ook een vorm van selectief politieoptreden. Het wordt vooral toegepast door overheidsinstanties om veiligheidsredenen. In Nederland heeft etnisch profileren opeens de aandacht gekregen vanwege recentelijk gepubliceerde documenten die de aandacht hebben getrokken van de media.

Bestaan er gedrags- of persoonskenmerken waar je terroristen, personen die radicaliseren of personen die andere vormen van crimineel gedrag vertonen, gemakkelijk aan kunt herkennen? Wanneer is iemand verdacht? Mag de politie afgaan op het ‘fingerspitzen-gefühl’? Wat is de zin en de onzin van (etnisch) profileren? Maken overheidsambtenaren zich schuldig hieraan? Zijn zij zich daarvan bewust? En hoe verhoudt zich dat met veiligheid en uitsluiting van groepen mensen? Criminoloog F. Bovenkerk stelt dat het profiel naar iets zoekt dat eenvoudigweg niet bestaat. Hij stelt ook dat etnisch profileren onherroepelijk tot stigmatisering van bevolkingsgroepen leidt.

Wat kunnen wij voor u betekenen:

De doelstelling is dat cursisten zich bewust worden van (etnisch) profileren en selectief politieoptreden, hoe hiermee om te gaan en hoe zij hun collega’s kunnen ondersteunen.

Culturen en rituelen

Deelnemende professionals kunnen in hun beroepspraktijk te maken krijgen met mensen die zeggen te handelen omdat ze stemmen in hun hoofd horen, of omdat ze door geestelijke wezens worden gestuurd, of uit angst voor reprimandes. Om te ‘genezen’ ondergaat zo iemand vaak een bepaald soort ritueel dat vanuit de westerse zienswijze veelal niet wordt begrepen. Voor de politie en voor de hulpverlening is het belangrijk om afstand te kunnen nemen van het eigen referentiekader om de kijk van de ander, diens verwachtingen en handelingen te kunnen begrijpen.

Wat kunnen wij voor u betekenen:

De deelnemers leren professioneel om te gaan met deze ‘vreemde en onverklaarbare’ zienswijzen van mensen. De deelnemers leren begrijpen dat geestelijke wezens belangrijk kunnen zijn in verschillende culturen en weten ernaar te handelen in hun beroepspraktijk.

De deelnemende professionals worden meegenomen naar de wereld van de alternatieve geneeskunde. De deelnemers worden uitgenodigd hun ervaringen te delen. De trainers geven relevante kennis en informatie over verschillende gebruiken en rituelen. Er zal worden ingezoomd op voodoo en winti rituelen, maar ook op rituelen vanuit de (volks)islam. Aan de hand van beeldmateriaal -uitdrijving van een boze geest- zal er een discussie worden uitgelokt.

Als onderdeel van de trainingdag wordt er door een bekende socioloog en cultureel antropoloog een lezing gehouden over de betekenis van cultuur en rituelen bij zorg, hulpverlening en politie.

Eergerelateerd geweld

Tegenwoordig krijgt het fenomeen eergerelateerd geweld veel aandacht in Nederland. Inmiddels is dit fenomeen uitgegroeid tot een belangrijk ‘product’ binnen politie, justitie, zorg en hulpverlening. Tijdens de training zullen de basisbegrippen van eergerelateerd geweld, indien nodig, worden behandeld.

Eergerelateerd geweld roept tegelijkertijd ook heel veel vragen op: Is eergerelateerd geweld een nieuw fenomeen of heeft het altijd al bestaan? Wat is de relatie tussen eerwraak en religie? Bestaat eerwraak of eergerelateerd geweld eigenlijk wel en wat is het verschil tussen deze begrippen? Welke betekenis geven medewerkers van instanties (professionals) binnen de organisatieketen aan eergerelateerd geweld? Welke betekenis geven mensen uit migranten gemeenschappen, waarin eergerelateerd geweld voorkomt, aan eer? En wat is de persoonlijke betekenis van eer voor de deelnemende professionals zelf? Wat zijn aandachtsvelden voor de deelnemers vanuit hun beroepspraktijk? In hoeverre wordt eergerelateerd geweld gedragen door de gemeenschappen van de daders? Welke verschillen in uitingsvormen van eergerelateerd geweld zijn er? Hoe kom je tot een gedegen advies?

Wat kunnen wij voor u betekenen:

Op al deze vragen krijgen de deelnemers gedurende deze training een duidelijk antwoord.

Aan de hand van praktijk casussen worden de deelnemers handreikingen gegeven om adequaat, professioneel en veilig op te treden, maar ook om een gedegen advies te kunnen verstrekken aan hun collega’s en ketenpartners.

Een belangrijk onderdeel binnen deze training is dat de deelnemers een actuele eergeweld-zaak gaan uitwerken. Dit doen zij aan de hand van informatie die zij op verschillende momenten verstrekt krijgen van de politie, van de hulpverlener en van slachtoffer zelf.

Omgangsvormen

Omgangsvormen heeft alles te maken met de interactie tussen personen en de manier waarop deze interactie plaatsvindt. Omgangsvormen zijn basisgedragingen die we met elkaar afspreken en die wenselijk behoren te zijn voor iedereen. Omgangsvormen zijn dus niet vrijblijvend! Het is een vorm van conditionering en is een fundamenteel onderdeel van een organisatiecultuur. Een organisatie heeft op haar beurt verschillende cultuurniveaus en er zijn factoren die de cultuur bepalen.

Wat kunnen wij voor u betekenen:

Welke cultuurniveaus en wat voor factoren zijn dat dan? Op welke wijze kunt u invloed uitoefenen op de cultuur van uw organisatie en afdeling? Welke rol speelt u daar zelf in? Wanneer zijn omgangsvormen gewenst of juist ongewenst? Wat is de rol van een vertrouwenspersoon?

Het doel van dit thema is om op interactieve wijze een gezamenlijk bijdrage te leveren aan bewustwording over en het belang van omgangsvormen.

onze opdrachtgevers tot nu toe:

heeft u interesse in onze diensten?


> neem vrijblijvend contact op