leiderschap in u


Leiderschap in u is een 3-5 daagse training die wij organiseren op verschillende toplocaties in Nederland, België en Duitsland. De formule van deze training is uniek en innovatief. Leiderschap in u heeft inmiddels haar toegevoegde waarde bewezen voor personeel van de politieorganisatie en docenten van de Politieacademie. Leiderschap in u is bedoeld voor overheidsorganisaties en zorginstellingen die de kwaliteit van haar personeel op uitvoerend en tactisch niveau vooruit wilt helpen in een tijd van verandering en onzekerheid. Leiderschap in u wordt geheel verzorgd aangeboden.

De training is inclusief:

  • locatie en verblijf
  • overnachting
  • catering en consumptie
  • Body-Mind-Soul (BMS) arrangement.

Het BMS-arrangement is een afzonderlijk product van Derwish Advice. Deelname aan het BMS-arrangement tijdens Leiderschap in u is altijd vrijblijvend. Onze deelnemers ervaren het BMS-arrangement als een ‘luxe product’. Het is daarnaast ook exclusief omdat het BMS-arrangement u in staat stelt om eens iets heel anders te ervaren.

Trainingsaanbod Leiderschap in u


Klik hieronder om de onderwerpen van Leiderschap in u te bekijken.

Leiderschapsstijlen

Gebaseerd op de tweedeling tussen leidinggevenden en medewerkers wordt in de literatuur een onderscheid gemaakt tussen de extreme vormen autocratisch leiderschap en democratisch leiderschap, met daartussenin participatief leiderschap. Deze vormen zijn gebaseerd op de mate waarin en de wijze waarop de medewerkers betrokken worden bij de besluitvorming.

De contingentiebenadering stelt dat de effectiviteit van leiderschap in hoge mate bepaald wordt door de omstandigheden. Dat betekent dat er geen beste, voor alle situaties geldende manier van leidinggeven is. Welke stijl het meest geschiktst is, is onder meer afhankelijk van de bedrijfscultuur, het karakter en het opleidingsniveau van de werknemer en de taakeisen.

Wat kunnen wij voor u betekenen:

Tijdens de training wordt vooral aandacht besteed aan situationeel leiderschap en transformationeel leiderschap. Managers en leidinggevenden krijgen meer inzichten in hun eigen handelen, maar ook in de wijze waarop zij leidinggeven aan een groep, een afdeling of aan een medewerker. Voor de professional als uitvoerder binnen de eigen organisatie biedt dit de mogelijkheid om vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om vanuit de huidige functie een taakverruiming of taakverrijking te ontwikkelen.

Het doel van dit onderdeel is om zelfontplooiing bij de deelnemers te stimuleren. Zelfontwikkeling is de kracht van een echte ‘leider’ die het verschil maakt.

Teamvorming en teamrollen

Teams ontstaan niet zomaar door een aantal mensen bij elkaar te zetten. In de regel verloopt dat proces in een viertal fasen. In de praktijk zijn er dan ook zeer veel samenwerkingsverbanden of groepen werknemers die de naam ‘team’ dragen, maar die dat in feite (nog) niet zijn. De basisvaardigheid van alle teamleden is: in alle gevallen met elkaar kunnen samenwerken.

Wat kunnen wij voor u betekenen:

Tijdens de training wordt inzichtelijk gemaakt wat de fase van teamvorming is van de deelnemers zelf. Verder wordt er aandacht besteed aan de teamkenmerken en gaan de deelnemers zelf aan de slag met de Belbin teamrollen om te ontdekken en om te bepalen welk teamrol voor hem of haar het meest passend is.

Voor de deelnemer wordt het inzichtelijk gemaakt in hoeverre zijn of haar kwaliteiten voldoende worden benut. Op deze wijze wordt de deelnemer ook in staat gesteld om de kwaliteiten van een divers samengesteld team goed te benutten.

Strategietraining

In een strategisch ondernemingsplan worden de stappen beschreven die leiden tot de keuze van een bepaalde strategie, de route die de onderneming of organisatie moet volgen om haar doelstellingen te realiseren.

Wat kunnen wij voor u betekenen:

De deelnemers krijgen inzicht in en leren een strategisch ondernemingsplan te schrijven voor hun eigen werkzaamheden. Een belangrijk onderdeel daarbij is dat deelnemers zich meer bewust gaan worden van de effectiviteit van proactief handelen. De deelnemers kunnen trends en ontwikkelingen signaleren waardoor de organisatie en de eigen afdeling beter kan anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. Voor het strategisch ondernemingsplan wordt gebruik gemaakt van de volgende modellen:

Om de strategie te bepalen wordt gestart met de beschrijving van het werkterrein van de onderneming of afdeling aan de hand van het businessdefinition-model. In het model staat de behoefte van de afnemer van het product (de klant) centraal. De marktgrenzen worden afgebakend door een drietal polen.

Met behulp van de SWOT-analyse kunnen externe ontwikkelingen en de eigen sterke en zwakke punten (al dan niet in vergelijking met de concurrentie) in kaart worden gebracht.

Het door de Boston Consulting Group ontwikkelde portfoliomodel (BCG-model) is een geschikt hulpmiddel om de eigen positie te bepalen. Met behulp van dit model kunnen verschillende producten in kaart worden gebracht. Op die manier kan bekeken worden of het ‘assortiment’ van de producten van een organisatie een evenwichtige samenstelling heeft.

Macht en invloed

Macht, invloed en gezag zijn begrippen, die duidelijk met elkaar te maken hebben. Toch blijkt het een moeilijke zaak om te bepalen hoe zij zich verhouden. Machtsuitoefening speelt zich af op alle niveaus van de samenleving. Macht en invloed zijn niet alleen mede bepalend voor de uitkomst van het politieke proces, maar ook voor de visievorming en doelstellingen van een organisatie en afdeling. Cultivering is een dagelijks proces in ons leven met als doel het ontwikkelen van een norm waar het aan moet voldoen. Wanneer de norm is vastgelegd dan kan dit als machtsmiddel worden ingezet.

Wat kunnen wij voor u betekenen:

Hoe gaat de manager, de leidinggevende of de werknemer om met macht en invloed in zijn of haar functie? Het doel is om de deelnemers inzichten te verschaffen in deze begrippen. De opgedane inzichten kunnen zij vertalen naar en leren inzetten binnen de eigen beroepspraktijk.

heeft u interesse in onze diensten?


> neem vrijblijvend contact op